Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064892, Regon: 001280740, NIP: 7350027693; w dalszej części zwane „PTWM” lub „Administratorem” oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 13.
 2. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) b) c) RODO; art. 9. Ust. 2 lit a) c) d);
  2. w celu rekrutacji, udziału w projekcie, monitorowania i kontroli prawidłowości realizacji projektu przez PTWM oraz do celów sprawozdawczych i ewaluacyjnych realizowanych przez PFRON zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) b) c) RODO; art. 9. Ust. 2 lit a) c) d);
  1. w celu promocji działań Administratora poprzez informowanie w mediach i publikacjach własnych o działalności Administratora, w postaci publikacji wizerunku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej, wyrażonej przez Panią/Pana zgody; art. 9. Ust. 2 lit a), c) i e) RODO
 1. Dane osobowe będą również przetwarzane, w związku z realizacją projektu, przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, audytu projektu. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom administracji państwowej, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Pani/Pana dane osobowe, a także pracownikom PTWM.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania projektu oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub kontroli prawidłowości projektu – przez okres 5 lat liczonych od zakończenia projektu, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody-do momentu jej odwołania.
 3. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO
  7. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

 1. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu rekrutacji i realizacji projektu oraz wykonywania przez PTWM obowiązków prawnych jest niezbędne, brak podania tych danych będzie skutkować brakiem możliwości udziału w projekcie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (przetwarzanie bez udziału człowieka).