Poradnik dla osób niepełnosprawnych – dofinansowania i formy pomocy w 2023 roku

Pani pracujący przy biurku na laptopie
Fot. Jack Sparrow

Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w celu:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. inhalator, nebulizator, Pari Pep System, Aerobika, Acapella, Flutter, zestaw wydechowy do Simeoxa);
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (np. Simeox, kamizelka oscylacyjna, rower stacjonarny, bieżnia);
 • likwidacji barier w komunikowaniu się i technichnicznych (np. laptop, przenośny koncentrator tlenu);
 • likwidacji barier architektonicznych (np. dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, winda);
 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dotyczy organizacji pozarządowych).

Zadania te realizują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) i to tam należy złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie.

Z tych form pomocy mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
 3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16. roku życia;
 4. o grupie inwalidzkiej.

Uwaga!

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych oraz likwidacji barier architektonicznych nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON-u.

Kryterium dochodowe dotyczy:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • turnusów rehabilitacyjnych.

O dofinansowanie do powyższych zadań mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód (netto), w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. z 2020 poz. 111 z późn. zm.), podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia 1 na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia 2 w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 wynosiło 6733,49 zł, czyli:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym wynosiło 3366,75 zł;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej wynosiło 4040,09 zł.

Oprócz wyżej wymienionego wsparcia osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON-u w celu:

 • wsparcia w ramach programu „Aktywny samorząd”,
 • wsparcia w ramach programu „Samodzielność–Aktywność–Mobilność”.

 

Aktywny Samorząd

 

„Aktywny samorząd” w 2023 roku

Zapewne naszych Czytelników najbardziej będzie interesował Moduł I Obszar D i Moduł II, jednak poniżej przedstawiamy wszystkie formy wsparcia.

Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
  i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

System Obsługi Wsparcia

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym – dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym – zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW od dnia 1 marca 2023 r. do:

 • 31 marca 2023 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2022/2023,
 • 10 października 2023 r. – wnioski dotyczące roku akademickiego 2023/2024.

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10–24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 r.

Program „Samodzielność–Aktywność–Mobilność!”

„Samodzielność–Aktywność–Mobilność!” to pakiet programowy, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Jednym z obszarów wsparcia, którego dotyczy, jest wspomaganie mieszkalnictwa. W ramach „S–A–M!” funkcjonują dwa instrumenty wspierające samodzielność na polu mieszkaniowym osób z niepełnosprawnościami. Są to programy „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Mają na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym.

 

Mieszkanie dla absolwenta

 

Program „Mieszkanie dla Absolwenta”

Przedmiotem dofinansowania jest najem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynajmowanego przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami na cele mieszkaniowe, w związku z rozpoczęciem aktywności zawodowej.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu – także w stopniu umiarkowanym, lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Najmowane mieszkanie lub dom jednorodzinny musi spełniać indywidualne kryteria dostępności dla beneficjenta.

Formy dofinansowania:

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie wynosi:
  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznego dofinansowania;
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznego dofinansowania;
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznego dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu, jakie ponosi beneficjent.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zależy od:
  • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
  • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
  • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób).

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Czytelnikom systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Nabór wniosków będzie trwać do 31 grudnia 2023 r.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON

Program „Dostępne mieszkanie”

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, uwięzionym w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Adresatem programu „Dostępne mieszkanie” jest beneficjent, który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu o znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i (lub) w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • w momencie składania wniosku nie ukończył 65. roku życia.

Gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim wypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania:

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta to udokumentowana różnica między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnica wartości mieszkań (przy zamianie), jednak nie więcej niż równowartość iloczynu: 15m² i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Czytelnikom systemu obsługi wsparcia (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Nabór wniosków trwać będzie do 31 grudnia 2024 r.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.).
 • https://www.pfron.org.pl/

Opieka wytchnieniowa

„Opieka wytchnieniowa” to program uruchomiony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Skierowany jest do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi. Stała opieka nad dziećmi bądź osobami dorosłymi, których niepełnosprawność wiąże się z całym spektrum problemów zdrowotnych, utrudniających bądź uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie, może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego, co przekłada się na mniejszą skuteczność w opiece nad osobą niepełnosprawną i obniżenie poziomu życia zarówno opiekuna, jak i osoby niepełnosprawnej.

Wspomniany program ma na celu wsparcie członków rodzin bądź osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
   poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Program jest realizowany w dwóch formach:

a. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • ośrodku wsparcia,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy (powiatu),
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w powyższych punktach, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;

b. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

 • ośrodku wsparcia,
 • ośrodku lub placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy (powiatu),
 • domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat,
 • w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w powyższych punktach, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Limit usług opieki wytchnieniowej

Limit usług opieki wytchnieniowej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin usługi świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 • 14 dni usługi w ramach pobytu całodobowego.

Wynagrodzenie dla opiekuna wynosi 40,00 zł brutto za godzinę zegarową opieki.

Nabór do programu

Nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” odbywa się na podstawie wniosków złożonych do organu wyznaczonego przez powiat lub gminę. Organ przyznający świadczenia bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestnika Programu.

Gmina czy powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, uwzględniając potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100).

 

Urząd Pracy

Osoba niepełnosprawna a urząd pracy

W celach informacyjnych zamieszczamy również poradnik dla osób niepełnosprawnych pozostających na bezrobociu. Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:

 • bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
 • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego” może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Ponadto osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

 1. szkoleń,
 2. stażu,
 3. prac interwencyjnch,
 4. przygotowania zawodowego dorosłych,
 5. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji,
 6. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji,
 7. finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji,
 8. studiów podyplomowych,
 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową,
 10. bonu na zasiedlenie,
 11. bonu szkoleniowego,
 12. bonu stażowego.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukującej pracy”, a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON-u.

Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak też do ich pracodawców.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację z pieniędzy uzyskanych z PFRON-u na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.

Aby ją uzyskać, należy być:

 • osobą niepełnosprawną,
 • zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 • w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,
 • w przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

 • złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy zgodnie z miejscem zamieszkania
  (trzeba pamiętać, że każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku),
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje rada powiatu.

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Uwaga!

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.


Przypisy

 1. Przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie za zakończony kwartał ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i umieszczane na stronie www.stat.gov.pl w zakładce „Informacje sygnalne”/„Komunikaty i obwieszczenia” w wierszu pt: „Przeciętne wynagrodzenie (w danym kwartale)”.Przypis 1

 2. Jw.Przypis 2