Quinsair – nowy antybiotyk wziewny na liście leków refundowanych dla dorosłych chorych na mukowiscydozę

W najnowszym projekcie listy refundacyjnej znalazła się lewofloksacyna w roztworze do nebulizacji (Quinsair®) – pierwszy fluorochinolon wziewny zatwierdzony do stosowania u dorosłych chorych z mukowiscydozą z przewlekłym zakażeniem Pseudomonas aeruginosa. Lek będzie dostępny od 1 listopada 2021 r. w ramach programu lekowego realizowanego przez ośrodki leczenia mukowiscydozy.
Lek będzie można zastosować wyłącznie u chorych spełniających kryteria:

a) wiek od 18 lat,
b) udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołane przez Pseudomonas aeruginosa,
c) nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej,
d) nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu tobramycyny wziewnej.

Kryteria do kwalifikacji leczenia lewofloksacyną muszą być spełnione łącznie.
Lewofloksacyna jest stosowana w dawce 240 mg (jedna ampułka), podawana drogą wziewną dwa razy na dobę. Lek przyjmuje się w naprzemiennych cyklach, w których po 28 dniach podawania leku następuje 28 dni przerwy w jego podawaniu.

W Europie dostępne są obecnie 4 antybiotyki do inhalacji (tobramycyna, kolistyna, aztreonam i lewofloksacyna) zatwierdzone do leczenia przewlekłej kolonizacji płuc Pseudomonas aeruginosa u chorych z mukowiscydozą. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą uczestniczyło w procesie refundacyjnym leku, przekazując do Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji swoje opinie na temat preparatu lewofloksacyny, a także informując o konieczności zapewnienia chorym na mukowiscydozę jak najszerszego dostępu do antybiotyków. Cieszymy się, że przynajmniej cześć naszych Podopiecznych uzyska dostęp do kolejnego antybiotyku wziewnego, który jest dodatkową opcją leczenia dla osób w najcięższych stanach.

Aby rozpocząć leczenie lekiem Quinsair, należy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym w ośrodku leczenia mukowiscydozy.